20.3.2023

Hakeminen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuonna 2023–2024

Muhoksen kunta järjestää Perusopetuslain 48 §:n mukaista ja Opetushallituksen koululaisten iltapäivätoiminnasta antamien perusteiden (57011/2004) mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa. Toiminta on tarkoitettu kunnassa toimivien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa. Iltapäivätoimintaa järjestetään koulun arkityöpäivinä (ma-pe) klo 12.00 – 17.00. Toimintaa ei järjestetä, jos koulu päättää tehdä lauantaityöpäivän korvatakseen sillä jonkin arkipäivän. Kyseisenä korvattuna arkipäivänä ei toimintaa ole. Loma-aikoina ei ole toimintaa.

Aamupäivätoiminta

Aamupäivätoimintaa Muhoksen kunnassa järjestetään ainoastaan erityisopetukseen ja pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin siirretyille lapsille ja vain heillä on mahdollisuus hakea aamupäivähoitoon. Lupaa haetaan kirjallisesti sähköpostilla johtavalta koulunkäynninohjaajalta.

Ryhmät

Kevään 2023 aikana, hakuajan päätyttyä, opetus- ja kasvatuslautakunta päättää määräajassa saapuneiden hakemusten perusteella mihin kouluihin ryhmät perustetaan lukuvuonna 2023 – 2024.

Niiltä kouluilta, joihin ei muodostu omaa ryhmää voidaan ottaa lapsia muiden koulujen ryhmiin, jos niissä on vapaita paikkoja. Voimassa olevan iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman mukaan: Oppilas voi matkustaa olemassa olevissa koululaiskuljetuksissa toisella koululla toimivaan ryhmään ja hyödyntää mahdollisen koulukuljetusetuutensa näillä matkoilla. Olemassa olevat koululaiskuljetukset ovat myös itse matkat maksavien iltapäivätoimintaan osallistuvien oppilaiden käytettävissä. Iltapäivätoiminnasta ei saa muodostua kuljetuskustannusten lisäystä toimintapaikoille (kouluille).

Toimintamaksut

Iltapäivätoiminta on maksullista. Iltapäivätoiminnasta lasten huoltajilta perittävät toimintamaksut, kun lapsi on kerhossa:

  • klo 15.00 saakka maksua peritään 90 euroa / kk
  • klo 16.00 saakka maksua peritään 110 euroa / kk
  • klo 17.00 saakka maksua peritään 130 euroa / kk

Maksusta peritään puolet, jos ao. toimintaa annetaan enintään 10 päivänä. Maksu voidaan puolittaa esim. kesäkuussa, jolloin kunta ei anna toimintaa kuin alle 10 päivänä. Lapsen toimintaan osallistumismaksua ei puoliteta sillä perusteella, että lapsi osallistuu alle 10 päivänä kuukaudessa toimintaan.

Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi osallistua toimintaan yli 10 päivänä kyseisen kuukauden aikana, niin maksusta peritään puolet (toimitettava lääkärintodistus vs. johtavalle koulunkäynninohjaajalle). Jos poissaolo toiminnasta jatkuu sairauden perusteella koko kuukauden, maksua ei peritä. Koulujen loma-ajat ja kuukauden pituus (paitsi kesäkuu) eivät pudota maksua. Toimintamaksusta ei myönnetä sisaralennusta eikä maksualennuksia.

Iltapäivätoiminnan maksu voidaan poistaa, mikäli perhe saa toimeentulotukea tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Iltapäivätoiminnan toimintamaksujen harkinnanvaraisesta perimättä jättämisestä päättää hyvinvointi- ja sivistysjohtaja kirjallisen hakemuksen perusteella (Opkaltk 08.02.2023 § 7).

Irtisanoutuminen toiminnasta tulee aina tehdä kirjallisena vs. johtavalle koulunkäynninohjaajalle. Irtisanoutumisaika on yksi kalenterikuukausi.

Toimintaan hakeminen ja valinta

Toimintaan haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika on (tiistai) 21.3. – 4.4.2023. Hakemus on sitova. Ennen 21.3.2023 alkavaa hakuaikaa tulleita hakemuksia ei hyväksytä lukuvuodelle 2023 – 2024.

Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen löytyy sivulta https://muhos.fi/iltapaivatoiminta/.

Mikäli hakijoita iltapäivätoimintaan on enemmän kuin ryhmään / ryhmiin mahtuu (15 lasta / ohjaaja), niin valinta suoritetaan hakuaikana saapuneiden hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Hakuajan päättymisen 4.4.2023 jälkeen saapuneet hakemukset huomioidaan ja paikkoja myönnetään, mikäli perustetuissa ryhmissä on tilaa.

Toimintaan valitsemisesta ilmoitetaan huoltajalle kirjeitse viimeistään kesäkuun alussa.

Lisätiedot

Sari Karjalainen
Vs. johtava koulunkäynninohjaaja / aamu- ja iltapäivätoiminnan esihenkilö
044 4970 456
sari.karjalainen@edumuhos.fi