Vireillä olevat kaavat ja hankkeet

Yleiskaavat

Oulujoen eteläpuolen osayleiskaavan muutos (Oulujoen taimisto)

Muhoksen kunnanhallitus on päättänyt 24.5.2021 § 223 käynnistää Oulujokivarren osayleiskaavan muutoksen Oulujoen taimiston kiinteistöllä. Kaavanmuutosta koskevia asiakirjoja ei vielä ole laadittu, eikä kaavanmuutosta ole kuulutettu vireille.

Tämä on linkki päätöksen pöytäkirjaan.

Asemakaavat

Nokiankankaan asemakaava

Asemakaavan tavoitteena on kehittää Nokiankankaan teollisuusaluetta ja samalla tarkastella mahdollisuutta selkiyttää alueen liikennejärjestelyjä. Kunnanhallitus on päättänyt asemakaavan vireilletulosta 12.2.2020.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on asetettu nähtäville 9.3.2021. OASin riittävyydestä voi antaa kunnalle palautetta koko kaavahankkeen ajan.

Huikolan ranta-asemakaava

Ranta-asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 31.5.2021 § 26. Tämä on linkki päätöksen pöytäkirjaan.

Hyväksymispäätöksestä jätettiin valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Muhoksen kunnanhallitus on antanut valitukseen vastineen 30.8.2021 § 335. Tämä on linkki päätöksen pöytäkirjaan.

Yksityinen maanomistaja on laatinut Huikolassa Muhosjoen rannalla omistamalleen maalle ranta-asemakaavan. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä kesällä 2019 ja uudelleen joulukuussa 2020.

Muut maankäytön suunnittelun hankkeet

Kirkkosaaren kehittämishanke

Kirkkosaaren alueella on käynnistetty kehittämissuunnitelma, jonka tavoitteena on löytää uusia ideoita Kirkkosaaren kehittämiselle sekä ohjata tulevaa asemakaavan muutosta. Helmikuussa 2020 on järjestetty kuntalaisilta aiheella “tulevaisuuden Kirkkosaari” ja maaliskuussa 2020 kerättiin verkkokyselyllä kuntalaisten näkemyksiä Kirkkosaaren kehittämisen tueksi.

Osana Kirkkosaaren kehittämishankkeen kokonaisuutta ympäristöministeriö on myöntänyt Muhoksen kunnalle avustuksen julkisen sektorin puun käyttöä rakentamisessa edistäviin hankkeisiin. Avustus kohdistetaan Kirkkosaaren puurakentamisen kehittämishankkeeseen, jossa muodostetaan puurakentamista ohjaavia asemakaavarunkoja avaamaan asemakaavoituksen erilaisia vaihtoehtoja. Puurakentamisen kehittämishanke toteutetaan vuoden 2021 aikana. Kirkkosaaren kehittäminen jatkuu tämän puurakentamisen kehittämishankkeen rinnalla asemakaavan laatimisella. Asemakaavan vireilletulosta ei vielä ole päätetty.

Ympäristöministeriöltä on saatu avustus myös geotermisen energian (keskisyvä maalämpö) hyödyntämisen tutkimushankkeeseen, jossa ns. muhosmuodostuma ja Kirkkosaari ovat olleet tutkimuskohteena. Hanke on käynnistynyt vuonna 2020 ja valmistuu vuoden 2021 aikana. Keskisyvällä maalämmöllä tuotetun lämpöenergian lämmönjakeluun liittyviä kysymyksiä selvitetään Oulun AMK:n energiatekniikan projektitöissä vuoden 2021 aikana.

Teollisuus- ja työpaikkatonttien kehittäminen

Kunta pyrkii kehittämään nykyisiä teollisuus- ja työpaikkatontteja sekä löytämään uusia mahdollisia sijoittumispaikkoja näille toiminnoille.

Kaavoittaja
Timo Leikas
044 4970 312
timo.leikas@muhos.fi

Kaavoituspäällikkö
Tiia Possakka
050 5917 240
tiia.possakka@utajarvi.fi