Vireillä olevat kaavat ja hankkeet

Asemakaavat

Lukkarinkankaan asemakaava

Asemakaavan tavoitteena on tutkia olemassa olevaan Lukkarinkankaan asuinalueeseen rajautuvan nykyisin maatalouskäytössä olevan alueen osoittamista asuinalueeksi. Kaava on asemakaavan muutos. Kunnanhallitus on päättänyt kaavanmuutoksen vireilletulosta 10.1.2022.

Valmisteluvaiheen aineistot nähtävillä

Valmisteluvaiheen aineistot ovat nähtävillä 28.4.–3.6.2022. Valmisteluaineisto kattaa kaksi kaavaluonnosta, kaavaselostuksen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman, junatärinäselvityksen ja sulfaattimaaselvityksen. Aineistosta on mahdollista jättää mielipiteitä kunnalle.

Kirjalliset mielipiteet valmisteluaineistosta tulee toimittaa nähtävänäoloaikana osoitteeseen Muhoksen kunta, kirjaamo, PL 39, 91501 MUHOS tai sähköpostitse kirjaamo@muhos.fi


Nokiankankaan asemakaava

Asemakaavan tavoitteena on kehittää Nokiankankaan teollisuusaluetta ja samalla tarkastella mahdollisuutta selkiyttää alueen liikennejärjestelyjä. Kunnanhallitus on päättänyt asemakaavan vireilletulosta 12.2.2020.

Valmisteluvaiheen aineistot nähtävillä

Valmisteluvaiheen aineistot ovat nähtävillä 7.4.–15.5.2022. Valmisteluaineisto kattaa kaavaluonnoksen, kaavaselostuksen, osallistumis– ja arviointisuunnitelman, luontoselvityksen, VT22:n ja Nokiantien liittymän toimivuustarkastelun ja aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistion. Aineistosta on mahdollista jättää mielipiteitä kunnalle.

Kirjalliset mielipiteet valmisteluaineistosta tulee toimittaa nähtävänäoloaikana osoitteeseen Muhoksen kunta, kirjaamo, PL 39, 91501 MUHOS tai sähköpostitse kirjaamo@muhos.fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on asetettu nähtäville 9.3.2021. OASin riittävyydestä voi antaa kunnalle palautetta koko kaavahankkeen ajan. OAS on päivitetty 16.3.2022.


Kirkkosaaren asemakaavan muutos

Muhoksen kunnan tavoitteena on, että Kirkkosaaren tulevaisuuden arkkitehtuuri pohjautuu Oulujoen virtaavan veden voimaan ja alueen ainutlaatuiseen geologiaan.

Tavoitteena on laatia asemakaavan muutos, jolla tietty rajattu osa Muhoksen Kirkkosaaresta osoitetaan asuinalueeksi ja siihen liittyviksi yleisiksi alueiksi, kuten virkistysalueiksi, pienvenesatama-alueeksi, uimaranta-alueeksi sekä katualueiksi. Kaavan tavoitteena on myös tutkia matkailuyritystoiminnan tonttitarpeita esimerkiksi pienvenesataman ja uimarannan yhteydessä. Asemakaavan muutoksessa huomioidaan alueen merkitys keskustan välittömään läheisyyteen sijoittuvana alueena, jolla on merkitystä virkistysalueena myös muille kuin alueen asukkaille. Tavoitteena on säilyttää Kirkkosaaren alueella merkittävissä määrin virkistysaluetta.

Suunnittelualue kattaa korttelit 300–303, pienvenesataman sekä näihin liittyvät viheralueet. Korttelissa 300 sijaitsee Muhoksen vesihuollon jäteveden siirtopumppaamo ja niin ikään Muhoksen vesihuollon käytössä ollut toimisto- ja tuotantorakennus. Korttelissa 301 on sijainnut Metlan tutkimusasema. Korttelissa 302 on sijainnut yksityisessä omistuksessa ollut kesämökki. Korttelien 301 ja 302 rakennukset ovat tuhoutuneet tulipaloissa. Kortteli 303 on rakentamaton hautausmaan kappelia varten varattu rakennuspaikka.

Tavoitteena on löytää kahden toisistaan poikkeavan rakennemallin avulla ratkaisu alueen toteuttamiselle: toteutetaanko alue osayleiskaavan mukaisesti kerrostaloihin tukeutuen vai osayleiskaavasta poiketen pientalovaltaisena alueena.

Valmisteluvaiheen aineistot nähtävillä

Valmisteluvaiheen aineistot ovat olleet nähtävillä 17.2.–20.3.2022. Valmisteluaineisto kattaa kaksi vaihtoehtoista kaavarunkoa, kaavaselostuksen, luontoselvityksen sekä energiakaivojen tuottoarvioraportin. Aineistosta oli mahdollista jättää mielipiteitä kunnalle nähtävilläoloaikana.

Kaavasta oli mahdollista jättää palautetta myös nettikyselyn kautta.

Nähtävillä olleet aineistot:

Tausta-aineistoja
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on asetettu nähtäville 1.11.2021. OASin riittävyydestä voi antaa kunnalle palautetta koko kaavahankkeen ajan.


Huikolan ranta-asemakaava

Ranta-asemakaava on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 31.5.2021 § 26. Tämä on linkki päätöksen pöytäkirjaan.

Hyväksymispäätöksestä jätettiin valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Muhoksen kunnanhallitus on antanut valitukseen vastineen 30.8.2021 § 335. Tämä on linkki päätöksen pöytäkirjaan.

Yksityinen maanomistaja on laatinut Huikolassa Muhosjoen rannalla omistamalleen maalle ranta-asemakaavan. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä kesällä 2019 ja uudelleen joulukuussa 2020.


Yleiskaavat

Yleiskaava-asioita ei ole vireillä.

Muut maankäytön suunnittelun hankkeet

Teollisuus- ja työpaikkatonttien kehittäminen

Kunta pyrkii kehittämään nykyisiä teollisuus- ja työpaikkatontteja sekä löytämään uusia mahdollisia sijoittumispaikkoja näille toiminnoille.

Kaavoittaja