Aloituskokous ja katselmukset

Aloituskokous

Aloituskokouksen pitämisestä määrätään rakennusluvassa. Aloituskokouksen tarkoituksena on varmistaa laissa säädetyn rakentamisen huolehtimisvelvollisuuden toteutuminen.

Aloituskokous pidetään rakennusluvan myöntämisen jälkeen kuitenkin ennen rakennustöiden aloittamista. Kokouksessa käydään läpi rakennusluvan ehdot, keskeiset suunnitteluun ja itse rakentamiseen liittyvät kysymykset sekä sovitaan valvontaan ja tarkastuksiin liittyvät vastuu- ja tehtäväjaot ja menettelytavat.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että aloituskokous pidetään ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa on oltava läsnä ainakin rakennusvalvontaviranomaisen edustaja, rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. Tarpeen mukaan aloituskokouksessa tulee olla läsnä myös erityisalojen työnjohtajia ja suunnittelijoita sekä urakoitsijan edustaja.

Kun rakennustyö aloitetaan, tulee siitä tehdä ilmoitus rakennustarkastajalle. Lupapäätöksessä on mainittu myös katselmukset, jotka vastaavan työnjohtajan ja kvv-iv-erityisalan työnjohtajan on tilattava viranomaisilta hyvissä ajoin (yleensä viikkoa aikaisemmin ja loppukatselmus 2 viikkoa aikaisemmin).

Katselmukset

Pientalorakentamisessa yleensä pidettäviä katselmuksia ja tarkastuksia:

  • rakennuspaikan merkitseminen, joka tilataan mittauspalveluista ennen rakennustyöhön ryhtymistä
  • pohjakatselmus, joka pidetään, kun kaivutyöt on tehty perustamissyvyyteen ennen täyttötöiden aloittamista
  • sijaintikatselmus, joka tilataan mittauspalveluista, kun rakennuksen perustukset (anturat ja sokkeli) on tehty
  • rakennekatselmus, joka toimitetaan kun kantavat rakenteet on tarvittavin jäykistyksin tehty, eikä niitä ole vielä peitetty (voidaan myös toimittaa osittain)
  • hormitarkastus, jonka suorittaa vastaava työnjohtaja ja merkitsee hyväksymisensä rakennuskohtaiseen tarkastusasiakirjaan
  • osittainen loppukatselmus (käyttöönottokatselmus)
  • loppukatselmus, joka toimitetaan, kun rakennusluvan mukaiset työt on tehty ja kohde on valmis.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai tämän edustajan sekä vastaavan työnjohtajan on oltava läsnä katselmuksessa. Suunnittelijoiden ja erityisalan työnjohtajien on oltava läsnä katselmuksessa, jos heidän asiantuntemustaan tarvitaan jonkin katselmukseen liittyvän asian selvittämisessä. Katselmuksesta tehdään katselmuspöytäkirja.

Rakennustarkastaja
Eero Airaksinen
044 4970 302
eero.airaksinen@muhos.fi