Nuoret aikuiset

Nuo­ri­so­pal­ve­lut tar­joaa lap­sil­le ja nuo­ril­le tur­val­li­sia toi­min­taym­pä­ris­tö­jä, jois­sa heil­lä on mah­dol­li­suus omaeh­toi­seen tai oh­jat­tuun va­paa-ajan toi­min­taan. Työ­tä teh­dään yh­teis­työs­sä huol­ta­jien ja mui­den toi­mi­joi­den kans­sa esi­mer­kik­si alueen nuo­ri­so­ti­lois­sa, kou­luis­sa se­kä eri verk­koym­pä­ris­töis­sä.

Nuo­ri­so­pal­ve­lut koor­di­noi Nuo­ri­so­val­tuus­ton toi­min­taa, jol­la py­ri­tään edis­te­tään koh­de­ryh­män pa­rem­paa huo­mioi­mis­ta pal­ve­lu­jen ke­hit­tä­mi­ses­sä, las­ten ja nuor­ten kan­sa­lai­sek­si kas­vun tu­ke­mi­ses­sa ja de­mok­raat­ti­sen pää­tök­sen­teon op­pi­mi­ses­sa.  Nuo­ri­so­val­tuus­to toi­mii link­ki­nä päät­tä­jien ja vir­ka­mies­ten se­kä nuor­ten vä­lil­lä.