Kotihoito

Muhoksen kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet 1.1.2023 alkaen hyvinvointialue Pohteelle. Huomioithan, että näitä sivuja ei enää päivitetä. Saat palvelut edelleen samoista numeroista ja samoista paikoista, kuin tähänkin asti. Lisätietoa hyvinvointialueen palveluista osoitteessa www.pohde.fi.

Kun kotona tarvitaan hoitoa ja huolenpitoa sekä tukea päivittäisissä asioissa ja arjen hallinnassa, voidaan kotona asumista tukea kotihoidon palveluiden avulla.  Kotihoitoon kuuluu kotipalvelu, kotisairaanhoito ja kotihoidon tukipalvelut.

Palvelun sisältö sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Kotihoito voi olla tilapäistä tai säännöllistä. Muhoksella on mahdollisuus tehdä käynti myös etäyhteyden avulla joko asiakkuuden alkuvaiheessa tukikäynteinä tai säännöllisen kotihoidon lisänä.

Kotihoidon kriteerit

Kotihoito on tarkoitettu asiakkaille

 • jonka toimintakyky on selkeästi alentunut. Asiakas tarvitsee apua päivittäisissä perustoiminnoissa, joita ovat ruokailut, peseytyminen, wc–käynnit, pukeutuminen ja muu perushoito sekä lääkehoidon toteutus. 
 • joka tarvitsee sairauksiensa tai alentuneen toimintakykynsä vuoksi sairaanhoitoa eikä kykene käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluita. 
 • joka on omaistensa hoidossa. Omaiset tarvitsevat tekemänsä hoitotyön ja oman jaksamisensa tueksi kotihoitoa. Kotihoito voi ohjata asiakkaan vaihtoehtoisiin toimintoihin kuten päivätoimintaan ja erityisesti päiväkeskukseen. 
 • joka on ollut sairaalahoidossa ja jonka kotona selviytymisen edellytykset on selvitetty hoitoneuvottelussa ennen kotiutumista.

Toimintakykyä arvioidaan RAI-toimintakyky mittarilla ja kerätään RAI-muuttujien tuottamaa tietoa vähintään seuraavien asioiden osalta:

 • näkö ja kuulo
 • toimintakyvyn muutokset, asiakkaan osallistuminen sekä hänen omat tavoitteensa
 • terveydentila ( vakaus,kipu,lääkitys), sairaudet ja diagnoosit
 • kuntoutumisen mahdollisuudet
 • palvelujen käyttö
 • läheisverkosto ja asuinympäristö
 • yksinäisyyden kokemus ja käsitys omasta terveydentilasta
 • alkoholin ja päihteiden käyttö

Palveluohjaus

Palveluohjauksella tarkoitetaan asiakaslähtöistä sosiaali-ja terveysalan asiakastyötä, jossa vahvistetaan asiakkaan itsenäistä elämänhallintaa ja yksityistä verkostoa hyödyntämällä asiakkaan voimavaroja hänen elämänsä haaste kohdissa.

Palveluohjauksen tavoitteena on aina asiakkaan elämänlaadun parantuminen. Sillä tavoitellaan myös asiakkaan voimavarojen hyödyntämistä hänen elämänsä haaste kohdissa. Palveluohjauksen asiakkaalla on usein vaikeuksia elämänhallinnassa, minkä vuoksi tarve palveluohjaukselle on syntynyt. Palveluohjauksella autetaan asiakasta ottamaan käyttöön hänessä olevia kykyjä, taitoja ja voimavaroja. Palveluohjaus tavoittelee sitä, että asiakas pystyisi jatkossa, ilman palveluohjaajan tukea, toimimaan omassa ympäristössään joutumatta uudelleen siihen tilanteeseen, mikä hänet alun perin toi palveluohjauksen piiriin. 

Palvelutarpeen arvioinnin pohjalta tehdään päätös palvelujen myöntämisestä tai hylkäämisestä. Palvelu perustuu kirjalliseen palvelu- ja hoitosuunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä asiakkaan ja hänen omaisensa kanssa. Palvelu- ja hoitosuunnitelmassa määritellään asiakkaan palvelujen ja tuen tarve, tavoitteet ja vastuutahot näiden toteuttamiseksi ja palvelujen määrät kuukaudessa.

Palvelutarpeen arvio

Kotihoidon palveluiden tarpeen arviointi aloitetaan seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta ja se pyritään tekemään asiakkaan kotona. Kiireellisissä tapauksissa palvelu arvioidaan heti. Palvelutarpeen arvioinnin apuna käytetään erilaisia toimintakykyä mittaavia testejä esim. Rai-toimintakykymittaria. Arvioinnissa huomioidaan elämäntilanne ja asumisen olosuhteet sekä toimintakyvyn eri osa-alueet kuten liikkuminen, osallistuminen, muistiin ja arjen hallintaan liittyvät tekijät sekä sosiaaliset verkostot. Sovitut kotihoidon palvelut aloitetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa palveluiden myöntämisestä.

Ruokatilaukset
044 4970 037 tai
044 4970 047

Kotihoidon palveluesimies
Sanna Paakkola
044 4970 239
sanna.maarit.paakkola@muhos.fi

Palveluohjaajat
044 4970 154
044 4970 171
044 4970 250