Vammaispalvelut

Muhoksen kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet 1.1.2023 alkaen hyvinvointialue Pohteelle. Huomioithan, että näitä sivuja ei enää päivitetä. Saat palvelut edelleen samoista numeroista ja samoista paikoista, kuin tähänkin asti. Lisätietoa hyvinvointialueen palveluista osoitteessa www.pohde.fi.

Vammaisten palvelut pyrkivät ehkäisemään ja poistamaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja sekä esteitä tarjoamalla vammaisille henkilöille heidän tarvitsemiaan palveluja. Muhos järjestää palvelut tuottamalla ne itse tai ostamalla palvelut yksityisiltä tai julkisilta palveluntuottajilta.

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut

Vammaispalvelua järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja ja etuuksia muun lain nojalla. Vammaispalveluja myönnettäessä lähtökohtana on aina vamman tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttama haitta.

Vammaispalveluja haetaan erillisellä hakemuksella, jonka liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto. Asiakkaalle tehdään henkilökohtainen palvelutarpeen arviointi ja laaditaan tarvittaessa palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelmaan kirjataan asiakkaan tarvitsemat palvelut ja tukitoimet, joilla pyritään auttamaan arjessa selviytymistä. Päätökset palveluista tehdään erikseen.

Vammaispalvelulain mukaiset hakemukset käsitellään sosiaali- ja terveystoimen kuntoutustyöryhmässä joka kokoontui kerran kuukaudessa, jonka jälkeen sosiaalityöntekijä tekee niistä päätöksen. Työryhmään kuuluvat fysioterapeutti, kuntoutuslääkäri, puheterapeutti, psykologi, sosiaalityöntekijä ja toimintaterapeutti.

Apuvälineet

Apuvälineet on tarkoitettu tueksi vammaisille, joilla on vaikeuksia selviytyä päivittäisessä elämässään. Apuvälineitä voidaan myöntää liikkumiseen, viestintään tai vapaa-ajan toimintoihin. Ohjautuminen apuvälinearvioon alueelliseen apuvälinekeskukseen (Apuvälinelainaamo, Oulu) tapahtuu lähetteellä omasta terveyskeskuksesta tai muusta terveydenhuollon yksiköstä.

Asumispalvelut

Kehitysvammaisten ja vammaisten asumispalveluita järjestetään aina yksilöllisten tarpeiden mukaan silloin, kun itsenäinen asuminen ja omassa kodissa selviytyminen eivät onnistu. Lähtökohtana on, että henkilöllä on hänen tuen tarpeitaan ja toimintakykyään vastaava asunto. Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia suhteessa palveluihin, jotka edellyttävät muuttamista ja sisältävät sekä asumisen että palvelut. Asumispalvelua ei järjestetä, mikäli henkilö on jatkuvan laitoshoidon tarpeessa.

Muhoksen Ryhmäkoti tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista aikuisille kehitysvammaisille henkilöille. Palveluasuminen on tarkoitettu runsaasti tukea, ohjausta ja hoitoa tarvitseville henkilöille.

Tukiasumispalvelut

Kunta järjestää omana toimintana tukiasumispalvelua, jossa asukkaat asuvat omissa asunnoissa. Ohjaajat tukevat ja auttavat asukkaita yksilöllisen avuntarpeen mukaisesti, tavoitteena mahdollisimman itsenäinen ja omatoiminen elämä. Ohjaajat ovat tukena huolehtimissa siitä, että arkielämä sujuu.

Asukkaat maksavat asunnostaan vuokran, johon he voivat hakea kelalta asumistukea. Arkipäivisin tukiasunnoissa asuvat käyvät töissä tuetussa työtoiminnassa. Jokaiselle pyritään löytämään hänen taitojaan ja kiinnostustaan vastaavia tehtäviä.

Vapaa-ajalla tukiasunnoissa asuville järjestetään yhteistä virkistys- ja harrastustoimintaa. Mahdollisimman paljon pyritään suuntaamaan  ja ohjaamaan asukkaita ympäröivään yhteiskuntaan ja käyttämään sen tarjoamia mahdollisuuksia virkistykseen ja harrastukseen.

Asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Vaikeavammaiset henkilöt, joille liikkuminen ja omatoimisuus vakituisessa asunnossaan tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia, voivat saada tukea asunnon muutostöihin.

Muutostöillä tässä yhteydessä tarkoitetaan vamman vaatimia välttämättömiä muutostöitä vammaisen asunnossa ja sen välittömässä lähiympäristössä. Välttämättömät muutostyöt ovat maksuttomia.

Erityishuolto

Kehitysvammaisten erityishuollon tarkoituksena on edistää kehitysvammaisen henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumista yhteikuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansaa opetus, hoito ja muu huolenpito. Erityishuollon palvelut ovat toissijaisia, kuntien peruspalveluista täydentäviä.

Kehitysvammaisten erityishuollon palveluja ovat

  • palveluohjaus
  • tilapäishoito
  • työ- ja päivätoiminta
  • asumispalvelut
  • tutkimus ja laitospalvelut

Kehitysvammahuollon palvelusuunnitelma laaditaan tarvittavien palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi yhdessä kehitysvammaisen henkilön ja hänen tukiverkoston kanssa. Palvelusuunnitelma tarkistetaan tarpeen mukaan, yleensä silloin kun henkilön elämäntilanne ja palveluntarve muuttuu.  Palvelusuunnitelma ei ole virallinen päätös palvelu- ja tukitoimista, vaan se ohjaa asiakkaan palvelujen järjestämistä.

Jokaiselle erityishuollon tarpeessa olevalle tulee laatia erityishuolto-ohjelma (EHO). Erityishuolto-ohjelmaan kirjataan ne palvelut, joita kehitysvammainen henkilö saa kehitysvammalain  mukaisena palveluna. Kunnan erityishuollon johtoryhmä tekee EHO -päätökset.

Kehitysvammahuollon palveluohjaus

Palveluohjaaja vastaa erityishuollon palvelujen suunnittelusta ja järjestämisestä osana sosiaalipalveluja yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa.  Lisäksi palveluohjaaja vastaa neuvonnasta ja ohjauksesta kehitysvammahuoltoon liittyvissä asioissa.

Henkilökohtainen avustaja

Henkilökohtaista apua järjestetään ihmiselle, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi toisen henkilön apua välttämättä ja toistuvasti selviytyäkseen päivittäisistä toiminnoista. Henkilökohtaisen avun turvin vaikeavammainen ihminen kykenee tekemään omia valintoja päivittäisissä toimissa, työssä, opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa sekä sosiaalisten vuorovaikutusten ylläpitämisessä.

Kuljetuspalvelut

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.Kuljetuspalveluun kuuluu vaikeavammaisen henkilön työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistyksen tai muun sellaisen syyn vuoksi tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset.

Määrärahasidonnaiset palvelut

Osa vammaispalvelulain tarkoittamista palveluista ja tukitoimista on ns. määrärahasidonnaisia palveluja tai tukitoimia. Näitä yleiseen järjestämisvelvollisuuteen kuuluvia palveluja järjestetään kunnan varaamien määrärahojen edellyttämässä ja mahdollistamassa laajuudessa sosiaalityöntekijän harkinnan mukaan:

  • Sopeutumisvalmennus
  • Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet
  • Ylimääräiset vaatekustannukset ja erityisravintokustannukset

Työ- ja päivätoiminta

Työ- ja päivätoiminnan tavoitteena on vammaisten ja vajaakuntoisten asiakkaiden osallisuuden lisääminen, toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Muhoksen kunnassa työ-ja päivätoimintaa tarjotaan sekä kunnan omana toimintana että ostopalveluna. Työ- ja päivätoimintaa järjestetään asiakkaan tarpeen mukaisesti ja sitä rakennetaan asiakkaan oman mielenkiinnon ja taitojen pohjalta.

Tyypillisiä avotyötoiminnan paikkoja ovat esimerkiksi kaupat, päiväkodit, terveyskeskukset sekä koulujen keittiöt tai kiinteistöhuollot.

Ryhmämuotoista työtoimintaa ja päivätoimintaa järjestämme niille, joille ei ole löytynyt sopivaa avotyötoiminnan paikkaa ja eivät kykene itsenäiseen työtoimintaan. Tavoiteena on tukea asiakkaan hyvinvointia, tuoda rakennetta päiviin ja lisätä hänen osallisuuden kokemustaan.

Omaishoidontuki

Omaishoidontuki on vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotona tapahtuvan hoidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota.

Mahdollisuus omaishoidontukeen on syytä selvittää

  • jos kotona hoidetaan vanhusta tai vammaista, joka tarvitsee päivittäistä hoitoa ja runsaasti huolenpitoa
  • jos kotona hoidetaan vaikeasti sairasta omaista, ja vaihtoehto hänen hoidolleen olisi laitoshoito

Omaishoidontuki maksetaan talousarviossa annetun määrärahan puitteissa ja kohdennetaan eniten hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville.

Omaishoidontukea haetaan vammaispalveluista, josta saa myös lisätietoja tuesta ja sen myöntämisen perusteista.

Pohteen tiedote vammaispalveluiden ensiarviotiimistä

Vammaispalveluhakemus

Kuljetuspalveluhakemus

Omaishoidon tuen hakemus

Omaishoidon tuen ohje

Palvelusetelin sääntökirja

Sosiaalityöntekijä
Tuula Niska
044 4970 130 (soittoaika ma-to klo 12.00-13.00)

Tukiasuminen
Sosiaaliohjaaja
Miia Tihinen
044 4970 136

Ohjaaja
Arja Rajala-Koskela
044 4970 137

Ohjaaja
Heidi Härö
044 4970 138

Ohjaaja
Aune Lesonen
044 4970 139

Kehitysvammahuollon sosiaaliohjaaja
Miia Tihinen
044 4970 136

Muhoksen kehitysvammaisten  Ryhmäkoti
Ohjaajat 044 4970 178
Päivätoiminta 044 4970 176

Ryhmäkodin johtaja,
Tehostetun asumispalvelun asiakkaat
Elina Ervasti
044 4970 175

Sosiaalipäivystys

Sosiaaliasiamies