Maankäyttö ja kaavoitus

Kaavoituksella säädellään kunnan alueiden käyttöä ja rakentamista. Kaavaa laadittaessa suunnitellaan miten esimerkiksi asuinalueet, työpaikat, viheralueet ja liikenne sijoitetaan kuntaan.

Kaavoitusta säädellään maankäyttö- ja rakennuslailla ja -asetuksella. Kaavoitus jakautuu lain perusteella kolmelle tasolle, jotka ovat maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Yleiskaava ja asemakaava ovat kunnan laatimia kaavoja. Kaavoitustoimintaan liittyy aina kaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville. Nähtävilläolon yhteydessä kuntalaisilla on mahdollisuus antaa kaavaehdotuksesta palautetta. Muhoksen kunnassa yleis- ja asemakaavat hyväksytään kunnanvaltuustossa.

Koko Muhoksen kunnan kaava-alueilla on vireillä pyrkimys maankäytön tehostamiseen. Tavoitteena on erityisesti nykyisten rakentamattomien kaavatonttien käyttöönotto. Tavoitteeseen pyritään mm. mahdollistamalla aiempaa monipuolisempien pientalovaihtoehtojen toteuttaminen. Toteuttaminen mahdollistetaan tilanteesta riippuen joko poikkeamisluvin tai asemakaavan muutoksin.

Maankäyttöinsinööri
Ulla-Maija Karjalainen
044 4970 301
ulla-maija.karjalainen@muhos.fi