Näin vaikutat

Näin vaikutat kaavoitukseen

Kaavoitukseen liittyvä vuorovaikutus voidaan järjestää kuhunkin kaavahankkeeseen sopivimmaksi katsottavalla tavalla. Kunta kuitenkin tiedottaa aina kaavoituksen vireilletulosta, laaditusta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavojen luonnos- ja ehdotusvaiheen nähtäville asettamisesta kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla sekä paikallislehdessä. Osallisille hankkeista tiedotetaan usein myös kirjeitse. Tarvittaessa järjestetään yleisötilaisuuksia hankkeiden eri vaiheissa.​

​Yksittäiseen kaavahankkeeseen voi vaikuttaa monella tavalla; jättämällä mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä, esittämällä suullisen tai kirjallisen mielipiteen kaavan luonnosvaiheessa tai jättämällä kaavan ehdotusvaiheessa muistutuksen suunnitelmista. Miellyttävin tapa osallistua suunnitteluun lienee erilaisiin yleisötilaisuuksiin tuleminen ja siellä omasta mielipiteestä kertominen.

Näin vaikutat katu- ja puistosuunnitteluun

Katujen ja puistojen rakennussuunnitelmat laaditaan MRA:n 9. luvun mukaisesti. Katusuunnitelmaehdotukset pidetään julkisesti nähtävänä kunnan virallisella ilmoitustaululla vähintään 14 päivän ajan, jolloin osallisten on mahdollista jättää suunnitelmista muistutus. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen ilmoitetaan kirjeitse katuun rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Julkisen nähtävilläolon jälkeen suunnitelmaan tehdään tarpeelliset muutokset, minkä jälkeen suunnitelma tuodaan teknisen lautakunnan hyväksymiskäsittelyyn.

Jos puiston tai muun yleisen alueen suunnitelmalla on erityistä merkitystä siihen rajoittuvien alueiden kiinteistön omistajien, alueen käyttäjien tai ympäristökuvan kannalta, aluetta koskevan suunnitelman valmistelussa noudatetaan samaa menettelyä kuin katusuunnitelman valmistelussa. Katu- ja puistosuunnitelmiin liittyvä vuorovaikutus voidaan järjestää myös asemakaavoituksen yhteydessä mikäli rakennussuunnitelmat on laadittu kaavoituksen yhteydessä.

Vs. maankäyttöinsinööri
Ulla-Maija Karjalainen
044 4970 301
ulla-maija.karjalainen@muhos.fi

Maanrakennusmestari
Hannu Leskelä
044 4970 313
hannu.leskela@muhos.fi