Koulumatkat ja -kuljetus

Esi- ja perusopetuksen koulumatkoista on säädetty perusopetuslaissa (Perusopetuslaki 32 § -Koulumatkat). Koulumatkakuljetusten lainsäädännöllinen perusta määräytyy edellä mainitun perusopetuslain (1998/628) mukaisesti.

Muhoksen kunta järjestää koulukuljetuksen peruskoulun 4-9-luokkien oppilaille, joiden koulumatka on 5 km tai yli. Esikoululaisille ja 1-3-luokkien oppilaille järjestetään kuljetus, jos koulumatka on 3 km tai yli. Oppilaan matka kotoa pysäkille tai koontipaikkaan voi perusopetuksen 1-3 vuosiluokilla ja esiopetuksessa olla enintään kaksi kilometriä ja vuosiluokkien 4-9 oppilailla enintään kolme kilometriä. Koulukuljetuksella kuljettavan matkan osuus voi olla em. matkaa lyhyempi.

Oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia (POL 32 §, 2). Mikäli oppilaan päivittäinen koulumatkoihin käytettävä aika odotuksineen ylittää asetetun rajan, on huoltajan vastuulla olla yhteydessä koulutoimistoon tilanteen uudelleen arvioimiseksi.

Maksuton koulukuljetus ensisijaiseen kouluun järjestetään ilman hakemusta:

  1. 0-9. luokan oppilaalle, jonka koulumatka ylittää 3/5 km
  2. 0-9. luokan oppilaalle, jonka koulumatka tai sen osa, kulkee sellaista tiestöä, missä Koululiitu-menetelmän mukainen häneen sovellettava vuosiluokkasidonnainen tien vaarallisuusluvun raja-arvo ylittyy.

Koulun rehtorin tai vaihtoehtoisesti päiväkodin johtajan tehtävä on ensisijaisesti varmistaa maksuttoman koulukuljetuksen edellytysten täyttyminen. 

Esikoululaisten kuljetus koulusta perhepäivähoitopaikkaan järjestetään jos päivähoitoa tarvitsevaa esioppilasta ei ole voitu sijoittaa päiväkotiin. Koulumatkaetu ei pääsääntöisesti koske kodin ja perhepäivähoitopaikan välisiä tai kodin ja päiväkodin välisiä matkoja. Jos kuitenkin oppilas on sijoitettu päiväkotiin esikouluun, mutta päivähoidon tarve tilapäisesti lakkaa, kunta kustantaa tältä ajalta koulumatkan muiden määriteltyjen edellytysten mukaisesti.

Vuoden 2019 lopussa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettua lakia muutettiin siten, että laki tunnistaa lapsen vuoroasumisen. Vuoroasumisessakin lapsella on vain yksi virallinen asuinpaikka, jonka perusteella kunta osoittaa oppilaan lähikoulun. Lapsen koulupaikka määräytyy sen perusteella. Kunnan perusopetuslain mukaisen koulumatkaetuuden järjestämisvelvollisuus syntyy vain lapsen virallisesta asuinpaikasta.

Lähtökohtaisesti koulukuljetus järjestetään ainoastaan sen huoltajan luota, jonka osoite on merkitty väestörekisteriin oppilaan vakituiseksi asuinpaikaksi. Oppilas voi saada erillisestä anomuksesta kuljetuksen toisen huoltajan osoitteeseen seuraavien ehtojen täyttyessä:

  1. huoltajilla on yhteishuoltajuus
  2. molemmat huoltajat asuvat oppilaan lähikoulun oppilaaksiottoalueella
  3. oppilas olisi oikeutettu koulukuljetukseen lähikouluun sen huoltajan luota, jonka osoitetta ei ole merkitty väestörekisteriin oppilaan vakituiseksi asuinpaikaksi
  4. oppilas asuu säännöllisesti molempien huoltajien luona (Koulukuljetusten järjestämisen vuoksi asumisjärjestely kouluaikana on tuotava esille koulukuljetushakemuksessa.)

Kuljetusreklamaatiot osoitetaan koulujen rehtoreille ja koulutoimistoon.

Elinvoimakoordinaattori vastaa kuljetussopimuksista sekä koulukuljetussopimuksia koskevista toistuvista reklamaatioista.

Kuljetusreklamaatiot osoitetaan koulujen rehtoreille ja koulutoimistoon.

Koulutoimisto
Toimistohoitaja
Kirsi Heinonen
044 4970 401
kirsi.heinonen@muhos.fi

Huovilan koulun rehtori
Antti Säkkinen
044 4970 471
antti.sakkinen@muhos.fi

Hyrkin koulun rehtori
Toni Väyrynen
044 4970 449
toni.vayrynen@muhos.fi

Kirkonkylän koulun rehtori
Pasi Kukkola
044 4970 425
pasi.kukkola@muhos.fi

Korivaaran koulun rehtori
Jukka Laine
044 4970 430
jukka.laine@muhos.fi

Laitasaaren koulun rehtori
Jorma Aho
044 4970 470
jorma.aho@muhos.fi

Yläkoulun rehtori
Juha Piirala
044 4970 434
juha.piirala@muhos.fi