Sidonnaisuudet

Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenten, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien, kunnanjohtajan, pormestarin ja apulaispormestarin sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijän on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Alta löydät Muhoksen kunnan kuntalain 84 §:n mukaiset sidonnaisuusilmoitukset.

Airaksinen Eero
Airaksinen Kirsti Anita
Haapasalo Pertti
Happo Jarkko
Heikkinen Antti
Holm Petri
Honkanen Merja
Huusko Hanne
Hyvärinen Katri
Jäälinoja-Rauhio Eeva-Liisa
Jaukka Esko
Juka Petteri
Jurvanen Eija
Kangastie Jari
Kari Mikko
Kohtalo-Törmänen Helena
Kukkonen Pertti
Kurimus Petri
Kylmänen Lari
Leskelä Hannu
Markkanen Jarmo
Nurkkala Teemu
Paasimaa Veli
Piirala Juha
Pikkuaho Teuvo
Pöykiö Heidi
Rissanen Anneli
Rämet Jussi
Sirkko Jari
Syvävirta Jukka
Tihinen Sirkka
Väänänen Väinö
Valta Juha

Lisätietopyynnöt
kirjaamo@muhos.fi