Oppivelvollisuus

Uusi oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2021. Oppivelvollisuuden laajentaminen koskee niitä nuoria, jotka suorittavat perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisina 1.1.2021 tai sen jälkeen (pääosin vuonna 2005 ja sen jälkeen syntyneet). Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). 

Peruskoulun jälkeen jokaisen nuoren tulee hakea lukioon tai ammatilliseen koulutukseen tai osallistua näihin valmistaviin koulutuksiin. Erityistä tukea opintoihinsa tarvitseva voi hakea ammatilliseen erityisopetukseen.

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku tehdään Opintopolussa. Se on tarkoitettu peruskoulun päättäville tai sen jo päättäneille hakijoille, jotka eivät ole perusopetuksen jälkeen suorittaneet ammatillista tutkintoa, lukion oppimäärää tai korkeakoulututkintoa.

Yhteishaussa haettavana olevat koulutukset ovat:

 • ammatilliset perustutkinnot
 • lukiokoulutus
 • tutkintokoulutukseen valmentava TUVA-koulutus
 • vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävät ammatilliset perustutkinnot sekä TUVA-koulutus
 • työhön ja itsenäiseen elämään valmentava TELMA-koulutus
 • kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetut opistovuosi -linjat.

Lue lisää koulutusmahdollisuuksista Muhoksella ja Oulussa:

Opiskelu on maksutonta

Opiskelu on maksutonta oppivelvollisilla opiskelijoilla sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta tai kun hän on suorittanut tutkinnon.

Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat saavat koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan.

Lisätietoja koulumatkatuesta voit lukea Kelan sivuilta.

Oppivel­vol­li­suuden ohjaus ja valvonta

Oppivelvollisen nuoren huoltajan tai muun laillisen edustajan tulee huolehtia siitä, että nuori suorittaa oppivelvollisuuden.

Koulutuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu alkaa, kun oppivelvollinen on aloittanut opintonsa. Koulutuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu päättyy, kun oppivelvollisen opiskeluoikeus tai oppivelvollisuus päättyy. Koulutuksen järjestäjä seuraa oppivelvollisen opintojen edistymistä, ja ilmoittaa huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle, jos opintoja ei suoriteta opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu alkaa, kun oppivelvollisen asuinkunnalle on tehty ilmoitus oppivelvollisesta. Asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu päättyy, kun oppivelvollinen on aloittanut opinnot uudestaan. Asuinkunnan tehtävänä on ohjata oppivelvollista hakeutumaan hänelle soveltuvaan koulutukseen ja tarvittaessa muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin. Oppivelvollisen tilanne ja tuen tarve selvitetään yhdessä oppivelvollisen ja tämän huoltajan tai muun laillisen edustajan kanssa.

Muhoksella asuinkunnan vastuuta hoitaa oppivelvollisuudesta vastaava nivelvaiheen opinto-ohjaaja Heidi Virpi p. 044 4970 420, heidi-maria.virpi@muhos.fi

Oppivel­vol­li­suuden keskeyt­täminen määräajaksi tai toistaiseksi

Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen määräajaksi:​

 1. ​oppivelvollisuuden suorittamisen estävän pitkäaikaisen sairauden tai vamman vuoksi  ​
 2. äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajaksi ​
 3. vähintään kuukauden kestävän tilapäisen ulkomailla oleskelun ajaksi, jos osallistuu vastaavaan  koulutukseen ulkomailla tai muutoin voidaan katsoa suorittavan oppivelvollisuuttaan
 4. oppivelvollisuuden suorittamisen estävän elämäntilanteeseen liittyvän muun painavan syyn vuoksi. ​

Oppivelvollisuuden suorittaminen voidaan keskeyttää myös toistaiseksi, jos 1. kohdassa tarkoitettu este on luonteeltaan pysyvä.

Oppivelvollisuuden keskeyttämistä haetaan:

 • Sen oppilaitoksen rehtorilta tai opinto-ohjaajalta, jossa oppivelvollinen opiskelee.
 • Jos oppivelvollinen ei ole minkään oppilaitoksen opiskelija, hakemus tehdään alla olevalla lomakkeella. Päätöksen keskeyttämisestä tekee hyvinvointijohtaja.

Hakemus oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä

Oppivelvollisuudesta vastaava nivelvaiheen opinto-ohjaaja
Heidi Virpi
044 4970 420
heidi-maria.virpi@muhos.fi

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Juha Valta
044 4970 400
juha.valta@muhos.fi

Hakemus oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä