Varhaiskasvatuksen palveluseteli

Muhoksen kunnassa on käytössä yksityisen päiväkotihoidon tulosidonnainen palveluseteli. Perhe ei voi saada palvelusetelin kanssa samanaikaisesti Kelan maksamaa lasten kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea. Perheen tulee irtisanoa Kelan maksama kotihoidon- tai yksityisen hoidon tuki, kun he siirtyvät palveluseteliasiakkaiksi.

Palveluseteli voidaan myöntää Muhoksen kunnassa asuvalle, joka hakee varhaiskasvatusta muhoslaisesta yksityisestä päiväkodista. Päiväkotihoidon palvelusetelit ovat: 

  • 0–80 tuntia/ kuukaudessa 
  • 81–105 tuntia/ kuukaudessa 
  • 106–120 tuntia/ kuukaudessa 
  • 121–150 tuntia/ kuukaudessa 
  • yli 151 tuntia kuukaudessa (kokopäiväinen hoito) 

Palveluseteliä laskettaessa käytetään kunnallisia varhaiskasvatusmaksukriteereitä. Perheen omavastuu (asiakasmaksu) muodostuu lasketusta varhaiskasvatusmaksusta ja palveluntuottajan palvelusetelin kattohinnan ylittävästä osasta. 

Palveluseteli on lapsikohtainen ja sulkee pois Kelan maksaman kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen sekä kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut. 

Asiakas hakee varhaiskasvatuspaikkaa yksityisen palveluntuottajan palveluihin kunnan sähköisen asioinnin kautta palvelusetelihakemuksella. Palvelusetelihakemus toimii samalla varhaiskasvatuspaikan hakemuksena. Sähköiseen asiointiin pääsee Muhoksen kunnan nettisivuilta sekä yksityisen palveluntuottajan omien sivujen kautta. Palveluseteliä ei voi hakea takautuvasti. Palveluseteli myönnetään, kun yksityinen palveluntuottaja on hyväksynyt hakemuksen palvelunohjauksen kautta. Palveluseteleitä myönnetään korkeintaan kunnassa päätetyn suhdeluvun ja henkilöstömitoituksen mukaisesti. Palveluntuottaja vastaa siitä, että päiväkodin maksimipaikkamäärää ei ylitetä.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja

Palvelusetelin hakeminen 

Palveluseteliä haetaan sähköisesti Muhoksen kunnan varhaiskasvatuksen Sähköinen asiointi -sivun kautta sen jälkeen, kun perhe on saanut varmistuksen saamastaan varhaiskasvatuspaikasta yksityisessä päiväkodissa. Jokaiselle lapselle täytetään oma palvelusetelihakemus. 

  1. Hae varhaiskasvatuspaikkaa muhoslaisesta yksityisestä päiväkodista ja sovi hoidon aloitus.
  2. Hae palveluseteliä Muhoksen kunnasta. Täytä sähköinen palvelusetelihakemus ja lähetä tarvittaessa tulotiedot ja muut liitteet varhaiskasvatuksen toimistosihteerille sähköisen asioinnin kautta. Palveluseteliä tulee hakea ennen hoidon aloittamista ja se myönnetään hoidon aloituspäivästä alkaen. Palveluseteliä ei myönnetä takautuvasti. Jokaisesta lapsesta tehdään oma palvelusetelihakemus. 
  3. Lapsen varhaiskasvatus alkaa sovitusti yksityisessä päiväkodissa. Päiväkoti laskuttaa asiakasta omavastuuosuuden (asiakasmaksun) verran. 

Kun asiakas siirtyy käyttämään palveluseteliä, täytyy hänen muistaa lopettaa Kelan maksamat kotihoidon- ja yksityisenhoidontuki. 

Palvelusetelin omavastuun määräytyminen 

Päiväkotihoidon palveluseteli perustuu Muhoksen kunnanhallituksen tekemään päätökseen palvelusetelin kattohinnoista, palveluntuottajan hintaan ja kunnalliseen varhaiskasvatusmaksuun. Palveluseteli on tulosidonnainen ja se määrätään toistaiseksi. 

Palvelusetelin kattohinnat ovat: 

  • 0–2 –vuotiaiden lasten palveluseteli 1431 euroa kuukaudessa 
  • 3–6 –vuotiaiden palveluseteli 818 euroa kuukaudessa 

Muhoksen yksityisten päiväkotien hinnat

Hinta alle 3 v.Hinta yli 3 v.
Päiväkoti Satelliitti1431 €818 €

Asiakkaan omavastuuosuus (asiakasmaksu) lasketaan samojen tulorajojen mukaan kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Sisaralennus myönnetään perheille kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuasetuksen mukaan. Palvelusetelin määrittämiseksi perhe antaa hakemuksessa suostumuksen korkeimpaan maksuun tai toimittaa tuloselvityksen liitteineen Muhoksen kunnan varhaiskasvatuksen toimistosihteerille. Palvelusetelipäätös lähetetään tiedoksi huoltajille ja yksityiseen päiväkotiin. 

Palvelusetelin omavastuun perii yksityinen päiväkoti. 

Jos yksityisen päiväkodin hinta on sama kuin palvelusetelin arvo, niin asiakkaan omavastuu on sama kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. 

Palvelusetelin arvo tarkistetaan, jos perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10 %), perhekoossa tapahtuu muutos, esim. huoltajuus muuttuu, perheeseen syntyy uusi jäsen tai joku lapsista täyttää 18 vuotta. Perheellä on velvollisuus ilmoittaa muutoksista varhaiskasvatuksen toimistosihteerille. 

Palvelusetelin irtisanominen 

Kun varhaiskasvatuspaikka yksityiseen päiväkotiin irtisanotaan, tulee asiakkaan tehdä irtisanomisilmoitus myös kuntaan. Palvelusetelin maksaminen yksityiselle päiväkodille päättyy lapsen viimeiseen läsnäolopäivään. Kunnalle tehtävään irtisanomisilmoitukseen tulee siis laittaa irtisanomispäiväksi lapsen viimeinen läsnäolopäivä yksityisessä päiväkodissa. 

Yksityisillä päiväkodeilla on oikeus periä irtisanomisajanmaksut omien käytäntöjensä mukaan. Kunta ei kuitenkaan maksa irtisanomisajalta palveluseteliä, jos lapsi ei todellisuudessa ole hoitopaikalla läsnä. Irtisanomisilmoituksen kuntaan voi tehdä sähköisesti Sähköinen asiointi -sivun kautta tai sähköpostilla varhaiskasvatuksen toimistosihteerille.