Varhaiskasvatuksen maksut

Lasten kunnallisesta varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perhekoon, perheen bruttotulojen ja varhaiskasvatuksen laajuuden mukaan. Maksu peritään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana mikäli laskutettava varhaiskasvatus on alkanut ennen elokuun loppua.

Kokoaikaisesta ja osa-aikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävät maksut

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 295 €. Toisesta lapsesta korkein perittävä maksu on 40 % nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta eli enintään 118 €/kk. Seuraavista lapsista korkein perittävä maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Alle 28 €/kk suuruisia asiakasmaksuja ei peritä.

Perheen koko,  henkilöäNollamaksun tuloraja 1.3.2023 alkaenUusi maksuprosentti 1.8.2022 alkaen
23874 €10,7 %
34998 €10,7 %
45675 €10,7 %
56353 €10,7 %
67028 €10,7 %
Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 197 euroa kuukaudessa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määritellään keskimääräisen viikoittaisen varhaiskasvatusajan mukaan.

Maksuluokat ovat:

Käytössä olevat tunnit/kkMaksuprosentti kokoaikaisesta varhaiskasvatuksestaHoitopäivän keskimääräinen pituus, mikäli lapsi hoidossa kaikkina toimintapäivinä
0-8050 %alle 4 h
81-10560 %alle 5 h
106-12075 %alle 5 h 30 min
121-15090 %alle 7 h
151-100 %yli 7 h

Esiopetusikäisellä lapsella, joka tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, maksuluokat ovat:

Käytössä olevat tunnit/kkMaksuprosentti kokoaikaisesta varhaiskasvatuksestaHoitopäivän keskimääräinen pituus, mikäli lapsi hoidossa kaikkina toimintapäivinä
maksuton esiopetus 4 h/pvä
0-7050 %alle 3 h 30 min
71-10060 %alle 5 h
101-100 %yli 5 h

Lapsen varhaiskasvatuksen palvelutarpeesta tehdään sopimus, jossa valitaan lapselle hoitoaika (käytössä olevat tunnit/kk) ja sen mukainen maksuluokka. Sopimuksessa valittu maksuluokka rajaa lapsen kuukausittain käytössä olevan hoitoajan. Sopimus tehdään vähintään kolmen (3) kuukauden ajaksi. Mikäli etukäteen varattu hoidontarve (tuntimäärä/kk) ei riitä kuukausitasolla ja perhe ylittää etukäteen sovitun ajan, asiakasmaksu nousee ylitystä vastaavaan maksuluokkaan. Mikäli todellinen käyttö on vähäisempää kuin on sovittu, peritään kuitenkin sopimuksen mukainen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Palveluntarpeen muutoksista ilmoitetaan kirjallisesti vähintään kuukausi ennen muutosta varhaiskasvatusyksikön johtajalle.

Loma-aikojen maksut ja maksuhyvitykset

Kesäkuun alusta koulujen alkamisajankohtaan saakka varhaiskasvatuksen asiakasmaksut hyvitetään niiltä päiviltä, jotka vanhemmat ilmoittavat lapsensa poissaoloiksi keväällä ilmoitettuun tiettyyn ajankohtaan mennessä. Muilta loma-ajoilta (syys-, joulu- ja kevät) poissaoloja ei hyvitetä.

Perhepäivähoidon hyvitykset

Jos perhepäivähoitaja on sairauden, loman tai muun poissaolon vuoksi estynyt hoitamasta lasta ja huoltajat järjestävät lapsen hoidon itse, kyseiset päivät hyvitetään varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta.

Poissaolot

Satunnaisia lapsen poissaolopäiviä ei hyvitetä varhaiskasvatuksen asiakasmaksussa. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli kymmenen toimintapäivää (vähintään 11 toimintapäivää) kalenterikuukaudessa, kuukausittainen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu puolittuu. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei tältä kuukaudelta peritä lainkaan. Maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta isyysrahajaksojen ajan (sairausvakuutuslaki 1224/2004 9 luku, 7 §). Isyysrahajaksosta tulee ilmoittaa varhaiskasvatuspaikkaan kirjallisesti kaksi viikkoa ennen jakson alkua. Jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Varhaiskasvatusjohtaja
Anu Vartiainen
044 4970 115
anu.vartiainen@muhos.fi

Toimistosihteeri
Pirkko Manelius
044 4970 117
pirkko.manelius@muhos.fi

Päivähoitomaksujen laskuri