Maisematyölupa

Asemakaava-alueilla ja vahvistetuilla yleiskaava-alueilla tehtävät maisemaa oleellisesti muuttavat maanrakennustyöt (esim. kaivaminen, täyttäminen ja louhinta) sekä laajat puunkaadot edellyttävät maisematyöluvan hakemista. Maisematyölupaa ei kuitenkaan tarvita yleis- ja asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten töiden suorittamiseen eikä myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisiin töihin. Maisematyölupa ei myöskään ole tarpeen tonttien hoitoon liittyvissä puunkaadoissa.

Maisematyöluvan alaisilla toimenpiteillä ei tarkoiteta maa-ainesten ottamista. Maa-ainesten (esim. soran, hiekan tai mullan) ottamista säätelee maa-aineslaki ja siihen tarvitaan erillinen maa-aineslupa. Muhoksen maa-ainesluvat hoitaa Oulun seudun ympäristötoimi. Lue lisätietoa.

Maisematyölupaa haetaan Lupapiste.fi:ssä.

Hakemuksesta tulee selvitä toimenpiteen laatu ja laajuus ja sen liitteenä tulee olla kuviokohtainen karttaliite. Mikäli kiinteistön omistaja ei ole sama kuin kaupungin omistajarekisterissä, tarvitaan lisäksi selvitys omistajasuhteista (huom. kuolinpesä, metsäyhtymä, yhtiöt: kaupparekisteriote / nimenkirjoitusoikeus).

Maisematyöluvan arvioitu käsittelyaika on kuusi viikkoa. Lupa on lainvoimainen 14 vuorokauden kuluttua viranomaispäätöksen antamisesta.

Rakennustarkastaja
Eero Airaksinen
044 4970 302
eero.airaksinen@muhos.fi