5.3.2021

Kirkkosaaren uuden sillan ja kevyenliikenteenväylän ympäristön taidehaku

Hanke: Kirkkosaarentien silta ja kevyenliikenteenväylän katusuunnitelma, Muhos

Muhoksen kunta kutsuu taiteilijoita yleisenä ja avoimena toteutettavaan taidehakuun, jonka tarkoituksena on löytää ehdotuksia Muhoksen Kirkkosaareen vievän uuden sillan ja kadun ympäristön yhteyteen toteutettavaksi taideteokseksi tai taideteoskokonaisuudeksi. Teos / teokset on tarkoitus toteuttaa alueen yleisten alueiden rakennustöiden yhteydessä. Alueelle halutaan toteuttaa pysyväisluonteisia, paikkasidonnaisia julkisia teoksia. Teokset voivat liittyä osaksi siltaa tai sijoittua sillan ympäristöön.

Teosten toivotaan luovan Kirkkosaaren alueelle ainutlaatuista identiteettiä ja rakentavan omalta osaltaan uudistuvan Kirkkosaaren tarinaa. Kirkkosaaren suunnittelussa painottuu teemoina Rokua Geopark -ympäristö, puu rakentamisen elementtinä sekä energia- / ilmastonäkökulma. Nämä teemat toimivat myös yhtenä valintaperusteena valittavalle taideteosehdotukselle. Teos voi olla yksittäinen tai koostua useammasta erillisestä teoksesta muodostaen kokonaisuuden.

Taidehakuun toimitettava materiaali (PDF-muodossa):

  • Sanallinen kuvaus ideasta 
  • Mahdolliset idealuonnokset, tulostuskelpoiset A3-koossa 
  • Alustava budjettiluonnos 
  • Portfolio, jossa referenssejä 3-5 viimeisen vuoden ajalta 
  • Selostus käytettävistä materiaaleista sekä teknisistä ratkaisuista 

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen kirjaamo@muhos.fi 31.3.2021 klo 16 mennessä.

Kirkkosaareen vievä silta sijoittuu noin kilometrin päähän Muhoksen keskustasta Oulujoen suuntaan. Silta ylittää jokiuoman, jossa Oulujoki vaihtuu Muhosjoeksi. Alueella sillan molemmin puolin on jokipengertä, jossa kasvaa osittain koivikkoa. Sillan välittömässä läheisyydessä ei ole rakennuksia.

Vesi, energia, maaperän rikkaus sekä tähän aikaan sitoutuen ekologisuus ja energiatehokkuus ovat oleellinen osa Muhoksen kuntastrategiaa ja kulttuuriperintöä. Muhos tunnetaan kolmesta Aarne Ervin suunnittelemasta voimalaitoksesta asuinalueineen. Muhoksen maaperää leimaa merkitsevästi miljoonia vuosia sitten syntynyt Muhoksen muodostuma, joka on mahdollistanut ravinteikkaan maaperän muodostumisen Muhoksen alueelle. Vuonna 2020 valmistuneen Muhoksen lukion yhteyteen toteutui Muhoksen ensimmäinen prosenttitaideteos. Muhos kuuluu Rokua Geopark -alueeseen, joka toistui teemana myös lukion prosenttitaiteen yhteydessä. Valintaperusteissa huomioidaan mahdollinen jatkumo lukion teoksen teemaan.

Kirkkosaaren sillan yleissuunnitelma sekä alueen katusuunnitelma ovat valmiita ja hankkeen  rakennussuunnitelma valmistuu loppuvuodesta 2021. Hanke toteutetaan vuoden 2022 aikana. Tilaajan tavoite on kiinnittää taidesuunnittelu muun suunnittelun yhteyteen kevään 2021 aikana. Taidesuunnittelu tehdään yhteistyössä suunnitteluryhmän kanssa.

Ensimmäinen vaihe on ideahaku, josta valintaraati valitsee enintään 3 ehdotusta haun toiseen vaiheeseen. Tässä vaiheessa ehdotuksia ei aseteta paremmuusjärjestykseen. Haun toiseen vaiheeseen valitut palkitaan 1 000 eurolla. Toisen vaiheen yhteydessä ehdotukset asetetaan paremmuusjärjestykseen. Kuntalaiset pääsevät äänestämään kolmesta toiseen vaiheeseen valitusta ideasta. Taidehankinnan budjetti määrittyy toiseen vaiheeseen valittujen ideoiden pohjalta. Valitun taiteilijan kanssa tehdään erillinen taidehankintasopimus.

Valintaperusteet ensimmäisessä vaiheessa:

  • Teemojen ilmentäminen idean kautta (teemat: Rokua Geopark -ympäristö, puu rakentamisen elementtinä, energia- / ilmastonäkökulma)
  • Taiteilijan / taiteilijoiden aiemmat referenssit
  • Kustannusarvion toteutuskelpoisuus

Valintaraati valitsee kolme paras ideaa jatkoon toiseen vaiheeseen. Raatiin kuuluu edustajia kunnan teknisen toimen ja kulttuuritoimen puolesta sekä Rokua Geoparkin edustaja.

Taidehaun aikataulu: 
Viikko 13: Haku on avoinna 31.3. saakka
Viikko 14: Valintaraati valitsee kolme parasta ehdotusta jatkoon
Viikko 15: Kuntalaisten osallistaminen taiteilijavalintaan
Viikko 16: Lopullinen taiteilijavalinta
Viikko 16-17: Suunnittelutyöryhmä aloittaa työnsä

Kuvissa Kirkkosaaren vanha silta sekä tämän hetkinen suunnitelma uudesta sillasta.

Lisätiedot:

Outi Vitikka
Kulttuurituottaja
Muhoksen kunta
044 4970 482
outi.vitikka@muhos.fi