16.6.2020

Perinnemaisemien päivitysinventoinnit jatkuvat

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus inventoi maakunnan perinnemaisemakohteita vuosina 2020-2021.

Päivitysinventoinnit käynnistyivät vuonna 2019. Perinnemaisemat eli perinnebiotoopit ovat luontotyyppejä, jotka ovat
syntyneet perinteisen maatalouden aikakaudella siitä pitäen, kun maanviljely ja karjatalous alkoivat vakiintua
Suomessa. 1990-luvun valtakunnallisessa perinnemaisemainventoinnissa luonnonlaitumista ja -niityistä löydettiin
enää rippeitä. Nykyään kaikki perinnebiotooppien luontotyypit on arvioitu uhanalaisiksi. Niiden hoitoon on voinut
saada tukea maatalouden ympäristötukijärjestelmästä. Pitkäjänteinen hoitotyö alkaa näkyä esimerkiksi niittyjen
uhanalaisen lintu- ja kasvilajiston ja avaran maiseman palautumisena.

Perinnemaisemat kartoitetaan uudelleen, koska 1990-luvulla kerätty tieto on jo vanhentunut. Luontotyyppien tila on
muuttunut, uusille alueille on tehty ympäristösopimuksia ja vanhoja alueita on kasvanut umpeen. Maatalouden
tukiohjelmakauden vaihtuessa tarvitaan tietoa arvokkaiden perinnebiotooppien sijainnista ja hoitotarpeista. Kartoitus
ei kuitenkaan velvoita alueiden hoitamiseen, eikä kyseessä ole myöskään alueiden suojelu. Koko maassa tehtävää
kartoitusta varten on laadittu yhtenäiset Perinnemaisemien inventointiohjeet
http://www.doria.fi/handle/10024/136257.

Vuonna 2019 inventoinnit keskittyivät suurimmaksi osaksi Pohjois-Pohjanmaan rannikolle. Vuonna 2020 inventointeja
jatketaan sekä rannikolla että sisämaassa koko maakunnan alueella. Maastotyöt käynnistyvät kesäkuun puolivälissä.
Kohteiden hoidon toteuttajille lähetetään tarkempi infokirje ja ollaan yhteydessä ennen maastokäyntiä.
Maastokäynnillä päivitetään tiedot kohteen rajauksesta, maankäytön historiasta sekä nykyisestä hoidosta. Kasvillisuus
ja puusto kartoitetaan. Tiedot tallennetaan ympäristöhallinnon paikkatietojärjestelmään, josta ne ovat käytettävissä
esim. ympäristösopimuksia haettaessa tai muutoin alueen hoitoa suunniteltaessa.

Lisätietoja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta: Mira Sassi, mira.sassi@ely-keskus.fi, puh. 0295038037 ja Maarit
Vainio, maarit.vainio@ely-keskus.fi, puh. 0295037007. Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse.