8.1.2020

Väylä suunnittelee rautatietärinästä johtuvia nopeusrajoituksia

TIEDOTE
alkuperäinen tiedote julkaistu osoitteessa https://vayla.fi/-/vayla-suunnittelee-rautatietarinasta-johtuvia-nopeusrajoituks-2#.XhXT8FUza71

Väylä on saanut runsaasti asiakaspalautetta raskaan junaliikenteen aiheuttamasta tärinästä. Laajojen selvitysten perusteella Väylä on laskemassa raskaan junaliikenteen nopeutta tärinän vähentämiseksi.

Rautateitse tapahtuva Venäjän ja Suomen satamien välinen transitoliikenne on lisääntynyt viime vuosina. Vainikkalasta Porin Tahkoluotoon ja Hangon Koverhariin alkaneet kuljetukset ovat tuoneet Porin ja Hangon satamiin ja elinkeinoelämälle merkittävää uutta toimintaa. Myös Vartiuksesta Kokkolaan ja Raaheen tulevat kuljetukset ovat jatkuneet likipitäen ennallaan, kuten myös Vainikkalasta Kotkan suuntaan tulevat kuljetukset.

Osa transitoliikenteestä aiheuttaa tavanomaista suurempaa tärinää, mikä on aiheuttanut häiriötä radanvarrella asuville. Etenkin yöaikaan tapahtuva liikenne on koettu häiritsevänä. Nopeusrajoituksia on asetettu erityisen tärinäherkille alueille Oulun ja Kouvolan ympäristöön. Tahkoluodon ja Koverharin satamiin alkaneen raskaan transitoliikenteen myötä myös Porin ja Lohjan seuduilla on ilmennyt tärinästä aiheutuvaa häiriötä.

Väylä on viime vuoden aikana selvittänyt tärinän syitä ja mahdollisia korjaavia toimenpiteitä laajoilla koeajoilla sekä lähes sadan kiinteistökohteen mittauksilla. Elokuussa 2019 Porin seudulla järjestetyt koeajot olivat laajimmat Suomessa koskaan tehdyt.

Nopeusrajoituksia pahimmille tärinäalueille

Itäisen yhdysliikenteen raskaiden tavarajunien normaali nopeus kuormattuna on 60-70 km/h. Koeajojen perusteella havaittiin, että laskemalla nopeus 50 km/h saadaan tärinää vähennettyä. Koeajoissa havaittiin myös, että tärinän voimakkuuteen vaikuttavat maaperä sekä rakennustapa muiden tekijöiden ohella.

Tärinän vähentämiseksi Väylä on asettamassa nopeusrajoituksia pahimmille tärinäalueille. Rajoitukset huomioivat asumisviihtyvyyden, mutta samalla mahdollistavat junaliikenteen toimivuuden.

Rajoitusalueet on suunniteltu huomioiden asukastiheys alle 300 metrin etäisyydellä radasta, maapohja sekä radan liikennöitävyys. Rajoitukset tulevat koskemaan yli 3000 tonnin painoisia junia.

Ennen nopeusrajoituksen asettamista Väylä kuulee vielä liikennöitsijöitä ja kuntia. Lopulliset päätökset rajoituksista tehdään lausuntokierroksen jälkeen. Tavoitteena on saada nopeusrajoitukset voimaan maaliskuun lopussa, kun säännöllisen liikenteen aikataulut muuttuvat.

Nopeusrajoitusehdotukset yli 3000 t junille Oulun seudulla

Väylä esittää alueelle seuraavia nopeusrajoituksia:
Nopeutta lasketaan 50:een km/h Muhoksella 4,3 km matkalla ja rajoitusaluetta laajennetaan 300 m itään nykyisestä. Liitteenä alue kartalla.
Rajoitus alkaa, kun junan veturi saapuu rajoitusalueelle ja päättyy, kun viimeinen vaunu poistuu rajoitusalueelta.

Lisätietoja medialle:
Rautatieliikennejohtaja Markku Nummelin p. 029 534 3971
Tekniikka ja ympäristö -osaston johtaja Minna Torkkeli p. 029 534 3632

Asiakasyhteydenotot:
Liikenteen asiakaspalvelu p. 0295 020 600
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/liikenteen-asiakaspalvelu1

Tietoa verkossa:
https://vayla.fi/ymparisto/melu-tarina

Miten rautatieliikenteestä johtuva tärinä syntyy?

Rautatieliikenteestä johtuvaa tärinä on voimakkainta alueilla, joilla on paksu ja pehmeä maaperä, kuten paksu savikerros. Tärinä tuntuu näillä alueilla etenkin puurunkoisissa kaksikerroksissa rakennuksissa.

Transitoliikenteen tavaravaunujen telit ovat lähellä vaunun päätyjä ja niiden jousittamaton massa on suuri, mistä aiheutuu suuri kuormakeskittymä vaunun pyörien ja radan kontaktiin. Kotimaisessa kalustossa telien jousittamaton massa on pienempi ja kuten raakapuuvaunuissa, kuorma on kevyempää ja juna on lyhyempi, jolloin tärinäheräte on selväsi transitojunia pienempi ja lyhytkestoisempi.

Koeajot ja niihin liittyneet kaluston mittaukset ovat osoittaneet, että ongelma on venäläisten tavaravaunujen telirakenne eikä esimerkiksi kaluston kunto. Asiasta on neuvoteltu myös venäläisten osapuolten kanssa, mutta käytännössä ainoa mahdollisuus vähentää tärinää lyhyellä aikavälillä, on asettaa nopeusrajoituksia raskaimmille junille.

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme myös maankäytön yhteensovittamisesta ja liikenteen palvelutasosta. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.