Erityissuunnitelmien toimittaminen

Lupapäätöksessä voidaan edellyttää rakennushankkeeseen liittyvien erityissuunnitelmien ja selvitysten toimittamista. Rakennusvalvontaviranomainen voi erityisestä syystä vaatia suunnitelmien tai selvitysten toimittamista myös aloituskokouksen yhteydessä tai rakennustyön aikana, vaikka lupapäätöksessä ei suunnitelmia olisi vaadittu.

Erityissuunnitelmat toimitetaan lupapiste palveluun tarkastusviranomaiselle ennen kyseiseen työvaiheeseen ryhtymistä. Erityissuunnitelmien tulee olla suunnittelijan allekirjoittamia ja niistä tulee ilmetä suunnittelijan koulutus. Rakennesuunnitelmissa tulee olla suunnittelijan allekirjoitusten lisäksi vastaavan rakennesuunnittelijan allekirjoitus. Puutteellisia suunnitelmia ei oteta vastaan. Yleisimmät erityissuunnitelmat sekä niiden toimittamiseen liittyvät ohjeet on kuvattu alla.

Rakennesuunnitelma

Rakennesuunnitelmissa esitetään kantavat rakenteet työn suoritusta varten riittävässä laajuudessa. Lisäksi esitetään rakenteiden lämmön, kosteuden, veden ja vedenpaineen sekä äänen eristyksen ratkaisut tallennetaan Lupapiste-palveluun.

Pohjatutkimus ja pohjarakennussuunnitelma

Rakennesuunnitelmien mukana on toimitettava erillinen pohjatutkimus- ja rakennussuunnitelma, jos se mainitaan rakennusluvan ehtona. Suunnitelmassa esitetään pohjarakennustyön vaikutus rakennuspaikan ympäristöön sekä vaara- ja haittavaikutusten estäminen tallennetaan Lupapiste-palveluun.

Vesi- ja viemärisuunnitelma

Vesi-ja viemärilaitteistosuunnitelmasta esitetään kiinteistön vesi- ja viemäröintijärjestelmät ja niiden toiminta laitteineen, varusteineen ja mitoituksineen. Asemapiirroksesta ja vesimittaritilan pohjapiirustuksesta tallennetaan Lupapiste-palveluun.

Liitteeksi liitetään kvv-laitteiden rakentamishakemus ja vesi- ja viemäriliitoslausunto.

Ilmanvaihtosuunnitelma

Suunnitelmassa esitetään sisäilmaston tavoitearvot, ilmanvaihdon järjestäminen ja toiminta kanavineen, laitteineen ja mitoituksineen. Suunnitelmia tallennetaan lupapiste palveluun.

Hulevesisuunnitelma

Hulevesisuunnitelmassa esitetään maan pinnalta, katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavan sade- ja sulamisveden hallinta. Suunnitelmia tallennetaan lupapiste palveluun.

Rakennustarkastaja
Eero Airaksinen
044 4970 302
eero.airaksinen@muhos.fi