Ohjeita rakentajille

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävä on huolehtia yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta, kunnalle ei kuulu hankkeiden suunnittelu ja toteutukseen osallistuminen.

Kunnan rakennusvalvonnan yleinen ohjaus ja neuvonta sisältävät rakennusluvan hakemisen, hallintokäsittelyn ja rakennustyön valvonnan menettelykysymyksiä. Hankkeen alusta lähtien rakennushankkeen pääsuunnittelijoilla ja muilla suunnittelijoilla on rakentamismääräyksissä osoitettu omat tehtävänsä. Rakennusvalvonta (viranomainen) ei voi ottaa suorittaakseen muille toimijoille säädettyjä tehtäviä.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten, sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hankkeeseen ryhtyvän on palkattava pätevät suunnittelijat ja rakennusalan asiantuntijat.

Pääsuunnittelijan on rakennushankkeen ajan huolehdittava, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden siten, että rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset täyttyvät.

Pääsuunnittelijan tulee täyttää ja liittää lupapisteeseen alla oleva lomake:
Luvanhakijan tarkistuslista

Tarvittaessa voimme ottaa kantaa aiemminkin, jos esimerkiksi suunnitelmissa poiketaan kaavasta, rakennusjärjestyksestä tai rakentamistapaohjeesta. Kysymykset tulee esittää yksilöityinä pääsuunnittelijan toimesta, mihin ongelmaan tarvitaan rakennusvalvonnan ratkaisua. Lisäksi tulee huomioida, että lupa-asian lopputulos ratkeaa vasta päätöksentekohetkellä.

Rakentamisen neuvonta hoidetaan sähköisesti Lupapiste.fi-palvelun kautta. Lue asiasta lisää täältä.

Maalämpöjärjestelmät pohjavesialueella

Viime vuosina aluehallintovirastojen ratkaisukäytäntö on yhdenmukaistunut siten, että pohjavesialueille ei ole myönnetty energiakaivojen rakentamista koskevia lupia.

Maalämpöjärjestelmien rakentamisen ja käytön vaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti kalliopohjaveteen mutta voivat levitä myös maaperässä olevaan pohjaveteen. Kallioperässä pilaantuminen voi levitä laajemmalle kuin maaperässä. Porausvaiheessa on mahdollista, että erilaatuiset pohjavesikerrostumat sekoittuvat, jonka takia maalämpöjärjestelmät aiheuttavat pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Etenkin pohjaveden muodostumisalueilla sekä vedenottamon suojavyöhykkeillä maalämpöjärjestelmien rakentamista ei voida sallia,koska maaperän rakenteen mahdollistamat olosuhteet ovat yleensä haavoittuvaisempia kuin pohjavesialueiden reunoilla. Tämä johtuu maaperän mahdollistamasta suuremmasta pohjaveden virtausnopeudesta. 

Rakennustarkastaja
Eero Airaksinen
044 4970 302
eero.airaksinen@muhos.fi