Rakennuttajan vastuu

Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on huolehtimisvelvollisuus. Huolehtimisvelvollisuudella tarkoitetaan sitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Tämän varmistamiseksi hankkeeseen ryhtyvällä tulee olla käytettävissään pätevä henkilöstö.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän erityisenä tehtävänä on huolehtia siitä, että rakentamisen olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät rakennustyössä. Huolehtimisvelvollisuuteen kuuluvat mm. rakennustyön valvonta, työn tarkastaminen ja todentaminen sekä käytettävien rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen.

Rakennuslupapäätös sekä noudatettaviksi hyväksytyt pääpiirustukset ja virallistetut erityissuunnitelmat on säilytettävä rakennustyömaalla koko rakennustyön ajan. Asiakirjat säilytetään huolellisesti ja niitä käytetään vain rakennustyön aikaisissa tarkastuksissa.

Rakennustarkastaja
Eero Airaksinen
044 4970 302
eero.airaksinen@muhos.fi