Aloituskokous

Aloituskokouksen pitämisestä määrätään rakennusluvassa. Aloituskokouksen tarkoituksena on varmistaa laissa säädetyn rakentamisen huolehtimisvelvollisuuden toteutuminen.

Aloituskokous pidetään rakennusluvan myöntämisen jälkeen kuitenkin ennen rakennustöiden aloittamista. Kokouksessa käydään läpi rakennusluvan ehdot, keskeiset suunnitteluun ja itse rakentamiseen liittyvät kysymykset sekä sovitaan valvontaan ja tarkastuksiin liittyvät vastuu- ja tehtäväjaot ja menettelytavat.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että aloituskokous pidetään ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa on oltava läsnä ainakin rakennusvalvontaviranomaisen edustaja, rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. Tarpeen mukaan aloituskokouksessa tulee olla läsnä myös erityisalojen työnjohtajia ja suunnittelijoita sekä urakoitsijan edustaja.

Kun rakennustyö aloitetaan, tulee siitä tehdä ilmoitus rakennustarkastajalle. Lupapäätöksessä on mainittu myös katselmukset, jotka vastaavan työnjohtajan ja kvv-iv-erityisalan työnjohtajan on tilattava viranomaisilta hyvissä ajoin (yleensä viikkoa aikaisemmin ja loppukatselmus 2 viikkoa aikaisemmin).

Rakennustarkastaja
Eero Airaksinen
044 4970 302
eero.airaksinen@muhos.fi