Työnjohtajat

Vastaava työnjohtaja

Rakennuttajan on ennen rakennustyöhön ryhtymistä valittava rakennustyöstä vastaava työnjohtaja. Vastaavalla työnjohtajalla tulee olla rakennushankkeen laadun ja tehtävän vaativuuden edellyttämä koulutus ja kokemus. Hän toimii rakentajan edustajana ja huolehtii rakennushankkeeseen ryhtyvälle asetetun rakennustyön aikaisen huolehtimisvelvollisuuden eli rakennustyöhön liittyvän valvonta- ja tarkastusvastuun noudattamisesta. Hän tilaa tarvittavat katselmukset rakennusvalvonnasta ja on niissä mukana. Rakennuttaja voi sopia hänen kanssaan myös muista, töiden johtamiseen ja valvontaan kuuluvista tehtävistä.

Vastaavan työnjohtajan on pidettävä koko rakennustyön ajan rakennustyönaikaista tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasiakirjan kopio luovutetaan loppukatselmuksen yhteydessä tarkastusviranomaiselle arkistointia varten.

Tarkastusasiakirjat löytyvät myös Lupapiste.fi-palvelusta. Vastaava työnjohtaja on hyväksytettävä rakennus-valvonnassa. Hyväksyntä tulee saada ennen kuin rakentamista valmisteleviin töihin ryhdytään (maankaivu, louhinta, paalutus, puiden kaato jne.). Vastaavan työnjohtajan hyväksymistä haetaan rakennusvalvontaan toimitettavalla lomakkeella. Kun vastaavaksi työnjohtajaksi haetaan ensimmäistä kertaa, hakemukseen tulee liittää koulutustodistukset oikeaksi todistettuina jäljennöksinä tai vaihtoehtoisesti näyttää alkuperäiset todistukset tarkastusviranomaiselle.

Syksystä 2018 lähtien työnjohtajaksi pyrkivät henkilöt ovat voineet hakea hyväksyntää myös sähköisen Lupapiste.fi-palvelun kautta niissä hankkeissa, joiden lupahakemukset on toimitettu palvelua käyttäen. Vuoden 2018 alusta kaikki työnjohtajahakemukset ohjataan haettavaksi Lupapiste-palvelun kautta.

Ohjeita työnjohtajaksi hakemiseen löytyy Lupapiste.fi-palvelusta.

Kvv- ja iv-työnjohtaja

Jos rakennustyö sisältää kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistoon (kvv) tai ilmanvaihtolaitteistoihin (iv) liittyviä toimenpiteitä, tulee myös niille osoittaa oma työnjohtaja. Kvv/iv-työnjohtajan pätevyysvaatimukset määräytyvät työn laajuuden ja vaativuuden mukaan.

Kvv- ja iv-työnjohtaja on hyväksytettävä rakennusvalvonnassa samalla tavalla kuin vastaava työnjohtaja. Hyväksyntää haetaan Lupapiste.fi-palvelun kautta.

Muiden erityisalojen työnjohtajat

Rakennustyön yhteydessä tulee hakea hyväksyntä myös muille erityisalan työnjohtajille, mikäli lupaehdoissa on niin määrätty.

Rakennustarkastaja
Eero Airaksinen
044 4970 302
eero.airaksinen@muhos.fi