Rakennustyönaikainen valvonta

Viranomaisten suorittamalla rakennustyön aikaisella valvonnalla tarkoitetaan rakentamisen eri vaiheissa tehtäviä katselmuksia ja tarkastuksia, joissa todetaan onko rakentaminen tehty myönnetyn luvan, hyväksyttyjen piirustusten ja laissa asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Rakennustyön aikaisen valvonnan laajuuteen vaikuttavat rakennushankkeen laatu ja vaativuus. Viranomaisvalvonnan laajuus määritellään lupapäätöksessä ja sitä voidaan täydentää aloituskokouksen yhteydessä.

Viranomaiskatselmuksista suurimman osan suorittavat rakennusvalvontayksikön tarkastaja (pohja-, rakenne-, lvi-, savuhormi- ja loppukatselmus) sekä kunnan mittausyksikön maankäyttöinsinööri (rakennuspaikan merkintä, sijaintikatselmus). Lupapäätöksen ehtoihin voidaan kuitenkin merkitä myös muiden viranomaisten tai tahojen suorittamien erityiskatselmusten ja tarkastusten tarve. Niitä voivat olla
esimerkiksi ennen rakennuksen käyttöönottoa suoritettavat palotarkastukset tai sähkölaitteiden tarkastukset.

Rakennuksen paikan merkintä tontille

Rakennuksen paikka ja korkeusasema tulee merkitä tontille ennen rakentamiseen ryhtymistä. Merkintä tehdään asiakkaan tilauksesta sen jälkeen, kun rakennuslupa on saanut lainvoiman. Tilaus tehdään rakennustarkastajalle numeroon 044 4970 302.

Rakennustarkastaja
Eero Airaksinen
044 4970 302
eero.airaksinen@muhos.fi