2.1.2023

Katse vuoteen 2023

Muhoksen kuntastrategia 2022–2025 hyväksyttiin vuosi sitten joulukuussa. Kunnan kehittämisen tavoitteet ja talouden tasapainottamisen toimenpiteet johdetaan kuntastrategiasta. Strategian toimintaympäristön analyysi tehtiin huolellisesti ja harkiten. Kunnan tehtävien muutokset pyrittiin ennakoimaan monipuolisesti ja koronan kanssa olemme oppineet elämään, mutta edes pahimmissa skenaarioissa emme osanneet tunnistaa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ja sen vaikutuksia alueelle.

Kunnan vision mukaisesti tavoittelemme edelleen Kasvua ja hyvinvointia kaupungin kupeessa – Luonnollisesti Muhoksella. Muhoksen vahvuudet ovat sijainti, liikenneyhteydet ja ympäristö. Selkeä valtti ovat myös monipuoliset yksityiset ja julkiset palvelut. Tunnistetut kilpailutekijät ovat kuntayhteistyön laajeneminen halutuksi kehittäjäkumppaniksi, kuntaorganisaation yhtenäisyyden ja itseohjautuvuuden vahvistaminen sekä muutoksen johtaminen, osallistaminen ja viestintä. Muuttuva toimintaympäristö todella testaa tahtomme ja kykymme uudistua ja muuttaa toimintatapojamme.

Kuntastrategian yhteisesti hyväksytyt ja julkilausutut tavoitteet konkretisoituvat valtuuston hyväksymässä talousarviossa ja -suunnitelmassa. Vuoden 2023 talousarvio on vahvasti ylijäämäinen ja vuosikate kattaa poistot. Kunnan investointeja on priorisoitu, sillä tarpeita on enemmän kuin taloudessa on liikkumavaraa. Kasvava lainakanta ja tulevien vuosien käyttötalousmenot ovat tunnistettu peikko kunnan taloudessa. Samoin kuntatalouden kiristyminen vuodesta 2024 lähtien haastaa kunnat uudella tavalla. Vaikka talousarvio 2023 on tukevalla pohjalla, talouden tasapainottamisen perusteita ja toimenpiteitä on tarkasteltava kevään aikana.

Muhoksen ensi vuoden suurin investointi on Koivu ja Tähti -kulttuurikeskuksen peruskorjaus kuntalaisten kokoontumispaikaksi ja olohuoneeksi. Määrärahat hyväksyttiin myös Päivärinteen päiväkodin laajennuksen sekä ARA:n osarahoittaman erityisryhmien asumisen ja senioritalon suunnitteluun. Niiden toteutuksesta päätetään tarkemmin vuonna 2023. Lisäksi parannetaan liikunta- ja vapaa-aikapalveluita kuntalaisten tarpeisiin. Kunnan elinvoimaa vauhditetaan kasvattamalla panostusta maanhankintaan sekä investoimalla yritysten sijoittumista ja asuntotarjonnan monipuolistamista tukevaan maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen. Kiireellisin on Kirkonkylän Yrityskylän laajennus.

Vuoden päättyessä tahdon kiittää kuntalaisia ja sidosryhmiä sekä luottamushenkilöitä ja henkilöstöä kuluneesta vuodesta. Erityinen kiitos kuuluu sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstölle työstänne kuntalaisten ja kunnan parhaaksi. Haasteista huolimatta vuosi on ollut antoisa ja tästä on hyvä ponnistaa kohti uutta vuotta 2023.

Jussi Rämet
Muhoksen kunnanjohtaja

Blogikirjoitus on julkaistu Tervareitti-lehdessä 29.12.2022.