Sähköinen perhekeskus

Per­he­kes­kus­toi­min­nan ta­voit­tee­na on, et­tä jo­kai­nen lap­si, nuo­ri ja per­he löy­tää ja saa tar­vit­se­man­sa tuen se­kä avun sa­mas­ta pai­kas­ta yh­den yhteydenoton perusteella. Per­he­kes­kus tar­koit­taa siis pal­ve­lui­den ko­ko­nai­suut­ta, jo­ka si­säl­tää kaik­ki lap­sil­le, nuo­ril­le ja per­heil­le suun­na­tut ter­veyt­tä ja hy­vin­voin­tia edis­tä­vät pal­ve­lut.  Per­he­kes­kuk­seen kuu­luvat myös var­hai­sen tuen ja hoi­don pal­ve­lut se­kä yh­teis­työ seu­ra­kun­nan ja jär­jes­tö­jen kans­sa.

Per­he­kes­kus uu­dis­taa pal­ve­lu­jär­jes­tel­mää per­hei­den tar­pei­den ja odo­tus­ten mu­kai­ses­ti. Pal­ve­lup­ro­ses­se­ja ja yh­teis­toi­min­taa ke­hit­tä­mäl­lä vä­hen­ne­tään toi­min­nan päällekkäisyyttä ja ha­ja­nai­suut­ta se­kä pa­ran­ne­taan avun saa­mis­ta riit­tä­vän var­hain.

Perhekeskustoiminnan kehittäminen on Muhoksella kaikkien yhteinen asia. Ja koska kaikkea toimintaa ja palvelua ei voida fyy­si­ses­ti yh­dis­tä­mään sa­man ka­ton al­le niin näil­le si­vuil­le ra­ken­ne­taan Muhoksen säh­köi­nen per­he­kes­kus, jos­ta löy­tyy yh­teys­tie­dot kaik­kiin pal­ve­lui­hin se­kä jat­kos­sa myös muu­ta ma­te­riaa­lia per­hei­den tuek­si. Säh­köi­sen per­he­kes­kuk­sen ke­hit­tä­mi­nen jat­kuu vuo­den 2022 ai­ka­na.

Sähköisestä perhekeskuksesta löydät kaikki lapsille, nuorille ja perheille suunnatut palvelut samasta paikasta. Palvelut on jaoteltu ikäryhmittäin ja elämäntilanteen mukaan. Klikkaamalla otsikkoa löydät tietoa kaupungin ja kolmannen sektorin palveluista sekä kohtaamispaikoista. Lisäksi sivuilla on paljon hyödyllistä tietoa ja neuvoja arkeen.

Palautetta ja kehittämisehdotuksia

Voit alla olevalla lomakkeella lähettää meille palautetta ja kehittämisideoita Muhoksen sähköiseen perhekeskukseen liittyen.